معرفی

مشخصات فردی

سیدحسن جعفری امان آبادی

نام - نام خانوادگی : سیدحسن   جعفری امان آبادی

پست الکترونیکی : mh_jalalodin@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم و تکنولوژی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : انیستیتو فناوری هندوستان-دهلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و مهندسی پلیمر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انیستیتو فناوری هندوستان-دهلی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استاد

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1393-07-01

سیدحسن جعفری امان آبادی
سیدحسن جعفری امان آبادی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استاد
^